Báo giá mục: Máy hủy tài liệu Ngày: 2/25/2020 7:37:53 AM
STT Tên sản phẩm Đơn giá(vnđ) Bảo hành
1 Máy hủy tài liệu Binno C50 12.900.000 12 tháng
2 Máy hủy tài liệu Binno C30 9.350.000 12 tháng
3 Máy hủy tài liệu Binno C20 0 12 tháng
4 Máy hủy giấy Binno C16 5.500.000 12 tháng
5 Máy hủy giấy Binno C14 4.900.000 12 tháng
6 Máy hủy giấy Binno C12 4.100.000 12 tháng
7 Máy hủy giấy Hopu SD305B 2.750.000 12 tháng
8 Máy hủy tài liệu Silicon PS-536C 13.950.000 12 tháng
9 Máy hủy tài liệu công nghiệp NiKatei PS-850C 22.500.000 12 tháng
10 Máy hủy tài liệu Silicon PS 526C 17.115.000 12 tháng
11 Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Nikatei PS-2000S 21.000.000 12 tháng
12 Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Nikatei PS-2000M 24.000.000 12 tháng
13 Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Nikatei PS-2000C 23.100.000 12 tháng
14 Máy hủy công nghiệp công suất lớn Silicon PS-4500C 0 12 tháng
15 Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Silicon PS-3500C 36.500.000 12 tháng
16 Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Silicon PS-1000C 0 12 tháng
17 Máy hủy tài liệu Silicon PS-990C ( dành cho Sếp) 5.420.000 12 tháng
18 Máy hủy tài liệu Silicon PS-890C 6.510.000 12 tháng
19 Máy hủy tài liệu Silicon PS-880C 6.530.000 12 tháng
20 Máy hủy tài liệu Silicon PS-650C 4.240.000 Null tháng
21 Máy hủy tài liệu Silicon PS-630C 4.340.000 12 tháng
22 Máy hủy tài liệu Silicon PS-815C 2.510.000 12 tháng
23 Máy hủy tài liệu NiKatei PS-720C 3.700.000 12 tháng
24 Máy hủy tài liệu PS 510C 23.250.000 12 tháng
25 Máy huỷ tài liệu Silicon PS-870C 4.970.000 12 tháng
26 Máy huỷ tài liệu Silicon PS-836C 4.890.000 12 tháng
27 Máy hủy tài liệu công nghiệp NiKatei PS-900C 22.900.000 12 tháng
28 Máy hủy tài liệu NiKatei PS-780C 4.250.000 12 tháng
29 Máy hủy tài liệu NiKatei PS-400C 2.250.000 12 tháng
30 Máy huỷ tài liệu ERYUN RS-2200A 26.915.000 12 tháng
31 Máy hủy giấy tờ BINGO 32 4.945.000 12 tháng
32 Máy hủy tài liệu ERYUN RS-3300X1 25.685.000 12 tháng
33 Máy hủy tài liệu ERYUN RS-5121CD 4.850.000 12 tháng
34 Máy hủy tài liệu SD 305B 2.200.000 12 tháng
35 Máy hủy tài liệu SD Surpass Dream 812 D 5.250.000 12 tháng
36 SD Surpass Dream 817 B 6.950.000 12 tháng
37 Máy hủy tài liệu Hpec C2106 3.850.000 12 tháng
38 Máy huỷ tài liệu Silicon PS-508M 2.049.000 12 tháng
39 Máy hủy tài liệu Silicon PS620C 3.615.000 12 tháng
40 Máy hủy tài liệu Silicon PS610C 3.450.000 12 tháng
41 Máy hủy tài liệu H-Pec C2006 2.950.000 36 tháng
42 SD Surpass Dream 812 B 5.050.000 12 tháng
43 SD Surpass Dream 808 D 3.650.000 12 tháng
44 Máy hủy NEW UNITED ST-10C 3.650.000 24 tháng
45 Máy hủy tài liệu Balion NH-8600C 6.750.000 12 tháng
46 Máy hủy tài liệu H-Pec C2410 3.150.000 36 tháng
47 Máy hủy New United ST-6M 4.550.000 60 tháng
48 Máy hủy New United ST - 12C 4.400.000 60 tháng
49 Máy hủy tài liệu H-PEC S516 4.316.000 12 tháng
50 Máy huỷ tài liệu Silicon PS-886CN 2.815.000 12 tháng
51 Máy hủy giấy Bingo C30 3.762.500 12 tháng
52 Máy hủy giấy Bingo C35 4.837.500 12 tháng
53 Máy hủy giấy Bingo Elegant 8.492.500 12 tháng
54 Máy hủy ZIBA PC-PRO CD 0 12 tháng
55 Máy hủy ZIBA PC-417CD 9.823.000 12 tháng
56 Máy hủy PC-410CD 7.733.000 12 tháng
57 Máy hủy ZIBA HC-49 5.643.000 12 tháng
58 Máy hủy ZIBA HC-38 3.762.000 12 tháng
59 Máy hủy ZIBA HC-26 2.717.000 12 tháng
60 Máy hủy tài liệu Silicon PS-556C 10.596.000 12 tháng
61 Máy hủy tài liệu Silicon PS616C 3.887.000 12 tháng
62 Máy huỷ tài liệu Silicon PS-800C 2.633.000 12 tháng
63 Máy huỷ tài liệu Silicon PS-812C 2.319.000 12 tháng
64 Máy hủy tài liệu H-Pec C8030 18.078.000 12 tháng
65 Máy hủy tài liệu H-PEC S621 14.672.000 12 tháng
66 Máy hủy tài liệu H-Pec C1608 3.030.000 36 tháng
67 Máy hủy tài liệu H-Pec S410 2.382.000 12 tháng
68 Máy hủy tài liệu H-Pec S280A 1.881.000 12 tháng
69 Máy hủy tài liệu H-Pec S130 1.630.000 12 tháng
70 Máy huỷ tài liệu Hpec S340 1.463.000 12 tháng
71 Máy hủy tài liệu H-PEC S310 1.170.000 12 tháng
72 Máy hủy tài liệu Balion 9100C 4.117.000 12 tháng
73 Máy hủy tài liệu Balion NH-8400C 3.888.000 12 tháng
74 Máy hủy tài liệu Balion 7840CD 3.490.000 12 tháng
75 Máy huỷ tài liệu Balion NH-8320C 3.208.000 12 tháng
76 Máy hủy tài liệu Balion NH-8100C 2.915.000 12 tháng
77 Máy hủy tài liệu Balion NH-8100C 1.847.000 Null tháng
78 Máy hủy tài liệu Balion-7600CD 1.818.000 12 tháng
79 Máy hủy tài liệu Balion -7811S 1.400.000 12 tháng
http://topcarevn.com